Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 6 juni 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker

Voorzitter
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema
Toelichting

www.waadhoeke.bestuurlijkeinformatie.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 01

  Besluit

  De voorzitter meldt dat de raadsleden Van der Pol en Weiland met kennisgeving afwezig zijn.

 2. 02

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vast gesteld.

 3. 03

  Besluit

  De heer Hof memoreert dat de raadsafvaardiging onlangs de jaarlijkse kaatspartij tegen de studenten uit Groningen heeft gewonnen.

 4. 04.a

  Besluit

  De lijst is ongewijzigd vastgesteld.

 5. 04.b

  Besluit

  De deadline het uitschrijven beleid huisvesting arbeidsmigranten is aangepast naar 1 augustus. Verder is de lijst ongewijzigd vastgesteld.

 6. 05

  Besluit

  Er waren geen insprekers.

 7. 06

  Besluit

  Er waren geen  vragen.

 8. 07.a

  Besluit

  Het voorstel is ongewijzigd over genomen.

 9. 07.b

  Besluit

  Deze waren niet geagendeerd.

 10. 08

  De raad heeft op 23 december 2021 besloten het zwembad Bloemketerp open te willen houden totdat er een nieuw zwembad is gerealiseerd in Franeker. Vanaf dat moment heeft de exploitant jaarlijks een subsidie ontvangen. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat de exploitant het onder meer financieel en op het personele vlak lastig heeft. Hierdoor is het de exploitant niet gelukt om aan de subsidievoorwaarden te voldoen en het zwembad deugdelijk te exploiteren. 


  We hebben vorig jaar de mogelijkheid gecreëerd om de onderhandelingen te kunnen opstarten om het zwembad terug te kopen. Dit is gelukt onder voorbehoud van goedkeuring van het college en dat de raad de financiële middelen beschikbaar wil stellen. Het voorstel tot aankoop wordt nu voorgelegd. Volgende maand volgt het voorstel met betrekking tot exploitatie en onderhoud van het zwembad na 1 september 2024.

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fraksje FNP (5)
  tegen
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college om Zwembad Bloemketerp van Stichting exploitatie Zwembad Bloemketerp aan te kopen;
  2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 460.000;
  3. Het bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve;
  4. Een bestemmingsreserve kapitaallasten Zwembad Bloemketerp in te stellen.

  Besluit

  1. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college om Zwembad Bloemketerp van Stichting exploitatie Zwembad Bloemketerp aan te kopen;
  2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 460.000;
  3. Het bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve;
  4. Een bestemmingsreserve kapitaallasten Zwembad Bloemketerp in te stellen.

 11. 9

  Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Waadhoeke een motie aangenomen over het bevorderen van het scheiden van afvalstromen, zoals gft-afval, afkomstig van scholen. Deze motie is op pragmatische wijze uitgewerkt voor de scholen in Waadhoeke die zich daarvoor konden aanmelden. De gemeente moet de inzameling via de route voor huishoudelijke afvalstoffen formeel regelen in de Afvalstoffenverordening. Daarnaast dient de inzameling van afvalstoffen afkomstig van scholen als een economische activiteit van algemeen belang aangewezen te worden en is een budget voor de uitvoering nodig. In voorliggend voorstel worden de benodigde stappen over de gescheiden inzameling bij scholen formeel geregeld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. De gescheiden inzameling van afvalstromen, zoals gft-afval en etensresten, van scholen te regelen, door in de Afvalstoffenverordening van de gemeente Waadhoeke artikelen over de inzameling van bedrijfsafvalstoffen op te nemen middels het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Waadhoeke 2023;
  2. De inzameling van gft-afval en etensresten bij scholen aan te wijzen als een economische activiteit van algemeen belang (zogeheten algemeen belang besluit) voor een periode van vijf jaar van 1-1-2024 tot 1-1-2029;
  3. Het college het mandaat te geven voor de behandeling van eventuele bezwaar- en (hoger) beroepschriften tegen dit algemeen belangbesluit, waarbij de behandeling van eventuele bezwaar- en (hoger) beroepschriften bestaat uit het voeren van verweer en optreden ter (hoor)zitting. De gemeenteraad behoudt de bevoegdheid om te beslissen op eventuele bezwaarschriften;
  4. Voor de gescheiden inzameling incidenteel en structureel budget van € 2.125,- en € 1.275,- beschikbaar te stellen, ten laste van onvoorzien eenmalig en onvoorzien structureel.

  Besluit

  1. De gescheiden inzameling van afvalstromen, zoals gft-afval en etensresten, van scholen te regelen, door in de Afvalstoffenverordening van de gemeente Waadhoeke artikelen over de inzameling van bedrijfsafvalstoffen op te nemen middels het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Waadhoeke 2023;
  2. De inzameling van gft-afval en etensresten bij scholen aan te wijzen als een economische activiteit van algemeen belang (zogeheten algemeen belang besluit) voor een periode van vijf jaar van 1-1-2024 tot 1-1-2029;
  3. Het college het mandaat te geven voor de behandeling van eventuele bezwaar- en (hoger) beroepschriften tegen dit algemeen belangbesluit, waarbij de behandeling van eventuele bezwaar- en (hoger) beroepschriften bestaat uit het voeren van verweer en optreden ter (hoor)zitting. De gemeenteraad behoudt de bevoegdheid om te beslissen op eventuele bezwaarschriften;
  4. Voor de gescheiden inzameling incidenteel en structureel budget van € 2.125,- en € 1.275,- beschikbaar te stellen, ten laste van onvoorzien eenmalig en onvoorzien structureel.

 12. 10

  Wanneer winkels open mogen of dicht moeten zijn, is geregeld in de Winkeltijdenwet. Het uitgangspunt van de Winkeltijdenwet is dat winkels op zon- en feestdagen de gehele dag en op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur gesloten (moeten) zijn. De gemeenteraad kan hiervan afwijken middels het vaststellen van een verordening.


  De huidige Verordening winkeltijden van de gemeente Waadhoeke is op 13 september 2018 vastgesteld en geeft een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 12.00 tot 18.00 uur voor winkels om geopend te zijn. Van meerdere ondernemers hebben we het verzoek ontvangen voor ruimere openingstijden op zon- en feestdagen, de voorliggende verordening voorziet hierin. Daarnaast is de huidige verordening winkeltijden in strijd met artikel 9, eerste lid, van de Dienstenrichtlijn.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)
  tegen
  Fractie Christenunie (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening winkeltijden gemeente Waadhoeke 2024 vast te stellen.

  Besluit

  1. De Verordening winkeltijden gemeente Waadhoeke 2024 vast te stellen.

 13. 11

  De provincie en gemeenten hebben als doelstelling om in 2030 de CO2 uitstoot met 50% te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, is het noodzakelijk te investeren in innovatieve en duurzame oplossingen. Deze pilot is bedoeld om ons de kans te geven ervaring op te doen met geopolymeerbeton vanuit de gedachte om dit structureel te gaan toepassen. Dat past binnen ons streven naar duurzaamheid en innovatie, en draagt bij aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen. 


  Als pilot is gekozen het fietspad van Deinum naar Boksum dat in slechte staat van onderhoud verkeert en waar jaarlijks onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fraksje FNP (5)
  tegen
  Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De pilot renovatie fietspad Deinum - Boksum in uitvoering te nemen en hiervoor een krediet van € 160.000 beschikbaar te stellen.
  2. De dekking van de kapitaallasten van € 8.800 te laten plaatsvinden via de post Onvoorzien Structureel.

  Besluit

  1. De pilot renovatie fietspad Deinum - Boksum in uitvoering te nemen en hiervoor een krediet van € 160.000 beschikbaar te stellen.
  2. De dekking van de kapitaallasten van € 8.800 te laten plaatsvinden via de post Onvoorzien Structureel.

  Amendementen

  Titel
  Krediet voor uitvoering pilotproject Fietspad Deinum - Boksum
 14. 12

  In het zuiden van Franeker wordt de nieuwe woonwijk Alvestêdewyk gefaseerd gerealiseerd. Deze wijk bestaat uit de Rietbuurt aan de westzijde en Lanenbuurt aan de oostzijde. In 2007 is hiervoor een bestemmingsplan vastgesteld, waarin voor de tweede fase van de Rietbuurt een uit te werken woonbestemming is opgenomen.


  De afgelopen jaren zijn de Lanenbuurt en de eerste fase van de Rietbuurt gerealiseerd en is een start gemaakt met de invulling van eiland 1 en 4 van de tweede fase van de Rietbuurt. Daarom wordt nu de volgende stap genomen om de tweede fase van de Rietbuurt (eiland 2 en 3) planologisch af te ronden.


  De tweede fase van de Rietbuurt bestaat uit vier schiereilanden aan het open water. Voor het zuidelijke en noordelijke Eiland is een uitwerkingsplan vastgesteld voor in totaal 51 woningen. Voor de tussenliggende Eilanden 2 en 3 is een inrichtingsplan opgesteld. Om de woningbouw op Eiland 2 en Eiland 3 juridisch planologisch mogelijk te maken is een uitwerkingsplan opgesteld.


  Eilandnummers Rietbuurt Fase II Fasering Franeker Zuid


  Op Eiland 2 zijn 23 woningen geprojecteerd, op Eiland 3 zijn dit 13 woningen. Het betreft allemaal vrijstaande of halfvrijstaande woningen waarbij er een mogelijkheid bestaat om de woningen levensloopbestendig te bouwen. Met dit aantal woningen wordt dezelfde dichtheid gecreëerd als op Eiland 1 het geval is.


  Het ontwerpuitwerkingsplan Franeker - Rietbuurt fase 2 (eiland 2 en 3) met bijbehorend ontwerpbeeldkwaliteitsplan als wijziging van en aanvulling op de Welstandsnota Waadhoeke, heeft vanaf 20 december 2023 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijze ontvangen.


  Achteraf is gebleken dat een onjuiste versie van het beeldkwaliteitsplan ter inzage heeft gelegen. Het gepubliceerde beeldkwaliteitsplan is inhoudelijk akkoord echter hierin ontbreekt de relatie met de Eilanden 2 en 3. Dit leidt tot een voorstel om het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen.


  Het vaststellen van het uitwerkingsplan is een bevoegdheid van het college. Een wijziging van de welstandsnota is een bevoegdheid van de raad. Het voorliggend Beelkwaliteitsplan voorziet in een juridisch passend stedenbouwkundig kader wat de basis vormt voor de welstandbeoordeling van ingediende bouwplannen. Dit is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Het geactualiseerde beeldkwaliteitsplan Rietbuurt - Fase II Alvestêdewyk Franeker, overeenkomstig bijgevoegd beeldkwaliteitsplan, gewijzigd vast te stellen.

  Besluit

  1. Het geactualiseerde beeldkwaliteitsplan Rietbuurt - Fase II Alvestêdewyk Franeker, overeenkomstig bijgevoegd beeldkwaliteitsplan, gewijzigd vast te stellen.

 15. 13

  De gemeenteraad heeft op 9 november 2023 besloten om een eenmalige subsidie van maximaal € 432.514 te verlenen aan de Stichting Sportbedrijf Waadhoeke voor het verduurzamingsplan van het sportcentrum. Deze maatregelen zijn nodig vanwege het aanzienlijke energieverbruik en de gestegen energiekosten. Een verhoging van de exploitatiesubsidie vanaf 2024 werd toen afgewezen vanwege onzekerheid over de benodigde extra subsidie. Nu er een vernieuwde aanvraag voor subsidie voor 2023 en 2024 is ontvangen, kan er een besluit worden genomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Stichting Sportbedrijf Waadhoeke een eenmalige subsidie te verstrekken van € 100.000 voor de accountantskosten 2019 tot en met 2023.
  2. Stichting Sportbedrijf Waadhoeke een eenmalige subsidie te verstrekken van € 71.000 voor hogere energiekosten en accountantskosten in 2024.
  3. De eenmalige kosten 2023 en 2024 te dekken ten laste van de algemene reserve.
  4. De indexatie van de subsidie 2023 en 2024 van in totaal € 72.489 ten laste te brengen van de post onvoorzien met bestemming, onderdeel loon- en prijscompensatie.

  Besluit

  1. Stichting Sportbedrijf Waadhoeke een eenmalige subsidie te verstrekken van € 100.000 voor de accountantskosten 2019 tot en met 2023.
  2. Stichting Sportbedrijf Waadhoeke een eenmalige subsidie te verstrekken van € 71.000 voor hogere energiekosten en accountantskosten in 2024.
  3. De eenmalige kosten 2023 en 2024 te dekken ten laste van de algemene reserve.
  4. De indexatie van de subsidie 2023 en 2024 van in totaal € 72.489 ten laste te brengen van de post onvoorzien met bestemming, onderdeel loon- en prijscompensatie.

  Moties

  Titel
  Motie Aanpassing goedkeurende controleverklaring in de Algemene Subsidieverordening 2018
 16. 14

  Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de voorgestelde visie, ambitie en doelstellingen geformuleerd in het beleidskader Bestaanszekerheid 2024-2024 en kennis te nemen van het vervolgproces.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Het beleidskader Bestaanszekerheid 2024-2028 vast te stellen; 
  2. Kennis te nemen van het vervolgproces van de uitvoering.

  Besluit

  1. Het beleidskader Bestaanszekerheid 2024-2028 vast te stellen; 
  2. Kennis te nemen van het vervolgproces van de uitvoering.

  Toezeggingen

  Titel
  Evaluatie bestaanszekerheidbeleid
 17. 15

  Op 10 april 2024 heeft de Bestuurstafel Regiodeal de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en het programmaplan vastgesteld. Op 23 april 2024 hebben vervolgens alle colleges individueel het besluit van de Bestuurstafel bekrachtigd en ook ingestemd met de SOK. Hierover is de gemeenteraad middels een memo geïnformeerd.


  Dit betekent dat de organisatie rondom de Regiodeal nu gereed is voor de uitvoering en dat de worden de eerste drie concrete projectvoorstellen worden voorgelegd, namelijk: SEAP 2, Professionalisering Regiomarketing en Doorontwikkeling toeristische informatiepunten/VVV Franeker.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het uitvoeringsplan Sociaal Economische Actieprogramma 2 (SEAP2) voor de periode 2024-2025, het projectplan Professionalisering Regiomarketing en het projectplan Doorontwikkeling toeristisch informatiepunt/VVV Franeker. 
  2. Voor SEAP 2 het gemeentelijke cofinancieringsbedrag van € 378.348 beschikbaar te stellen vanuit de bestemmingsreserve ontwikkellijnen. 
  3. Voor de uitvoering van de projecten Professionalisering Regiomarketing en Doorontwikkeling toeristisch informatiepunt/VVV Franeker een bedrag van € 58.561 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de ontvangen rijksbijdrage vanuit de Regiodeal Noardwest Fryslân.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het uitvoeringsplan Sociaal Economische Actieprogramma 2 (SEAP2) voor de periode 2024-2025, het projectplan Professionalisering Regiomarketing en het projectplan Doorontwikkeling toeristisch informatiepunt/VVV Franeker. 
  2. Voor SEAP 2 het gemeentelijke cofinancieringsbedrag van € 378.348 beschikbaar te stellen vanuit de bestemmingsreserve ontwikkellijnen. 
  3. Voor de uitvoering van de projecten Professionalisering Regiomarketing en Doorontwikkeling toeristisch informatiepunt/VVV Franeker een bedrag van € 58.561 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de ontvangen rijksbijdrage vanuit de Regiodeal Noardwest Fryslân.

 18. 16

  De gemeente Waadhoeke is lid van de gemeenschappelijke regeling Marrekrite. Recreatieschap Marrekrite verzorgt de recreatieve basisinfrastructuur in Fryslân op het gebied van water- en landrecreatie. Zij doen dit door op water en op land voorzieningen aan te leggen en te onderhouden. Marrekrite behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten en provincie op het gebied van ontwikkeling van de waterrecreatie en landrecreatie. Dit doen zij in samenwerking met vele partijen. Marrekrite legt haar financiële stukken voor zienswijze voor aan de gemeenteraad. Op 29 februari 2024 heeft gemeente Waadhoeke de concept jaarstukken 2023, de ontwerp begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 ontvangen van de Marrekrite.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van Recreatieschap Marrekrite.
  2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van Recreatieschap Marrekrite.
  2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

 19. 17

  Met ingang van 1 juli 2022 zijn de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. De gewijzigde Wgr dwingt tot wijziging van alle gemeenschappelijke regelingen, waaronder ook de centrumgemeente regeling (artikel 8, vierde lid, Wgr). Deze wijzigingen dienen vóór 1 juli 2024 te zijn doorgevoerd.


  Procedureel betekent de wetswijziging dat de voorliggende wijziging van de Centrumgemeente regeling samenwerking Waadhoeke en Leeuwarden zowel de zienswijzenprocedure als de toestemmingsprocedure richting de raad moet worden doorlopen, voordat de wijziging definitief wordt. Dit betekent twee besluitvormingsmomenten voor de raad in een voorgeschreven volgorde: eerst de zienswijzenprocedure, daarna de toestemmingsprocedure.


  Dit advies gaat over de toestemmingsprocedure.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Toestemming te geven tot wijziging van de Centrumgemeente regeling samenwerking Waadhoeke en Leeuwarden.

  Besluit

  1. Toestemming te geven tot wijziging van de Centrumgemeente regeling samenwerking Waadhoeke en Leeuwarden.

 20. 18

  De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft ons een tweetal stukken gestuurd, te weten:
  1. Jaarrekening en Jaarverslag 2023; en
  2. Programmabegroting 2025.


  Deze stukken dienen aan de raad te worden voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Geadviseerd wordt om kennis te nemen van de stukken en de raad voor te stellen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dit aangezien de stukken geen onverwachte en/of grote (nadelige) financiële consequenties laten zien.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening en Jaarverslag 2023 en de Programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF); en
  2. Kennis te nemen van de financiële stukken van de VRF en hierover geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening en Jaarverslag 2023 en de Programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF); en
  2. Kennis te nemen van de financiële stukken van de VRF en hierover geen zienswijze in te dienen.

 21. 19

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging beoogt een versterking van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. Door de wijziging van de Wgr is een wijziging op een aantal onderdelen van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân (GR) noodzakelijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân.

  Besluit

  1. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân.

 22. 20

  De GR F-W is enig aandeelhouder van de NV Empatec. De NV Empatec is door de GR F-W aangewezen om de taken uit te voeren. Hoofdtaak is de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Daarnaast heeft de NV Empatec van de GR F-W de verantwoordelijkheid gekregen om het werkgeverschap in te richten (inclusief de werkplekken) voor personen met een indicatie voor Beschut werk.


  Het bestuur van de GR bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouders van de gemeenten en geeft richting en opdracht aan de NV Empatec. Bestuursleden hebben mandaat van en leggen verantwoording af aan de colleges van Burgemeester en Wethouders. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om hun mening te geven (“gevoelen te uiten”) over de begrotingen van de GR F-W en hun visie aan hun respectievelijke colleges mee te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de eerste begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Fryslân-West; 
  2. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Fryslân-West.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de eerste begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Fryslân-West; 
  2. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Fryslân-West.

  Toezeggingen

  Titel
  Nieuwe cijfers uit Den Haag
 23. 21

  Elk jaar wordt in de laatste raadsvergadering van december de legesverordening vastgesteld. De huidige legesverordening is op 21 december 2023 door de raad vastgesteld. Recent is geconstateerd dat er een artikel ontbrak. Het artikel ‘’Kinderopvang’’ ontbreekt in de tarieventabel van de reeds vastgestelde Legesverordening 2024. Dit artikel staat sinds 2021 in de tarieventabel. Dit artikel is abusievelijk niet meegenomen bij de overgang naar het nieuwe model van de VNG. De tarieven zijn onveranderd ten opzichte van vorig jaar.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2024 vast te stellen.

  Besluit

  1. De Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2024 vast te stellen.

 24. 22

  Alle fracties kunnen jaarlijks een voorschot op het fractiebudget ontvangen. Dit budget is bedoeld voor het goed laten functioneren van de fractie. In dit raadsvoorstel wordt het fractiebudget van 2023 definitief vastgesteld op basis van de werkelijke besteding door de fracties en wordt het voorschot voor 2024 vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Het fractiebudget van 2023 definitief vast te stellen op basis van de individuele verantwoordingen van de fracties;
  2. Het fractiebudget voor 2024 als voorschot vast te stellen en uit te laten betalen.

  Besluit

  1. Het fractiebudget van 2023 definitief vast te stellen op basis van de individuele verantwoordingen van de fracties;
  2. Het fractiebudget voor 2024 als voorschot vast te stellen en uit te laten betalen.

 25. 23

  De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de Begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (7), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Te besluiten tot wijzigen (vijfde) van de programmabegroting 2024

  Besluit

  1. Te besluiten tot wijzigen (vijfde) van de programmabegroting 2024

 26. 24

  Besluit

  Deze zijn niet geagendeerd.

 27. 25

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur.