Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De rekenkamer doet onderzoek naar de zogenoemde doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Concreet : zij onderzoekt of de gemeente het geld nuttig heeft besteed en of gestelde doelen wel zijn gehaald.


• Doeltreffend wil zeggen dat de inspanningen en uitgaven ook echt bijdragen aan het bereiken van het nagestreefde doel.
• Doelmatig wil zeggen er een goede verhouding is tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc).
• Rechtmatig wil zeggen dat raad, college en ambtelijke organisatie zich houden aan alle geldende wetten, regels en besluiten.


De rekenkamer functioneert onafhankelijk van de gemeente. Zij bepaalt zelf welke onderzoeken ze doet. Iedereen kan de rekenkamer informeren over zaken of onderzoeks-suggesties doorgeven.
Kijk ook bij "Wie is Wie" voor de leden van de rekenkamer en hoe u de rekenkamer kunt bereiken.

Op deze website onder het tabblad 'vergaderingen' staat linksonder een kopje 'inactieve categorieën'. Als u daar op drukt kunt u bij de vergaderingen met de stukken van de voormalige gemeenten Menameradiel en Franekeradeel. De stukken van voormalige gemeente Het Bildt zijn helaas niet meer digitaal ontsloten. Deze zijn alleen nog aanwezig in het fysieke gemeentearchief.

Ingekomen stukken voor de gemeenteraad zijn in principe niet openbaar tenzij hier specifiek om wordt gevraagd.


Inwoners kunnen brieven schrijven aan de raad om hun aandacht op iets vestigen of hun mening over iets kenbaar te maken. De werkwijze ten aanzien van deze ingekomen stukken is dat deze niet openbaar worden gemaakt. Dit in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


De ingekomen stukken komen wél in het interne vergadersysteem van de raadsleden te staan (besloten) maar niet op de website van de raad (openbaar).


U wilt uw ingezonden stuk wél openbaar?
Zorg dan dat u bij uw ingezonden brief duidelijk aangeeft dat u wilt dat de brief openbaar bekend wordt gemaakt.

Het Presidium is een door de gemeenteraad benoemde commissie.


De leden van het presidium beslissen wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt. Daarnaast stuurt het presidium vanuit de gemeenteraad de griffie aan. Vanuit iedere fractie van de gemeenteraad is er één raadslid lid van het Presidium.


Taken
•Agendacommissie
•Zorgdragen voor procedurele raadsaangelegenheden
•Werkgeverscommissie griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraadsleden, de voorzitter, de door de raad ingestelde commissies en het presidium bij hun volks-vertegenwoordigende, kader stellende en controlerende rol. Hiernaast is de griffie een belangrijk aanspreekpunt voor inwoners daar waar het gaat om raadsaangelegenheden en zaken over Kernsessies.


Tinco Lyklema stuurt als griffier de Griffie aan, momenteel wordt Tinco in verband met ziekte vervangen door Reinoud Koster. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Hij zorgt ervoor dat de raad in positie blijft en ziet toe op de kwaliteit van het besluitvormingsproces. De griffier, de burgemeester en de gemeentesecretaris werken nauw samen. Zij vormen als driehoek de schakel tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.


Wietske Bruinsma en Berber Bonnema zijn raadsadviseurs. Zij adviseren over democratische vernieuwing en de betrokkenheid van inwoners. Ze regelen alles rond de Kernsessies en zitten tijdens de vergaderingen van de Kernsessies naast de voorzitter. Wietske is naast raadsadviseur ook eerste plaatsvervanger van de griffier. Berber Bonnema is onder andere ook verantwoordelijk voor de raadscommunicatie.


Sonja Tuinstra en Marcel van der Wal zijn de griffiemedewerkers. Zij zorgen voor alle administratieve en secretariële processen.


U kunt de griffie rechtstreeks bereiken op: 0517 - 380 380 of via: griffie@waadhoeke.nl

Wanneer u in deze omgeving op de tab 'kalender' klikt ziet u altijd het meest actuele overzicht van de komende vergaderingen. Ook komt u zo bij de vergaderingen die reeds zijn geweest. U kunt ze daar terugzien en beluisteren.

Om in te spreken bij een raadsvergadering of kernsessie kunt u voorafgaand contact opnemen met de griffie via griffie@waadhoeke.nl of 0517-380380.


U mag tijdens het inspreken maximaal vijf minuten het woord vragen over een onderwerp dat al dan niet op de agenda staat.


Inspreken kan niet over:
a) een onderwerp waarover een bezwaar- en beroepsprocedure, juridische- of klachtenprocedure loopt.
b) benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
c) onderwerpen waarover de raad een afzonderlijke inspraakprocedure heeft gehouden.


Er kan in principe in de raad één keer over hetzelfde onderwerp worden ingesproken.

Kernteams, wat doet een kernteam?


De gemeenteraad bepaalt als hoogste orgaan de koers van Waadhoeke. De kennis over Waadhoeke zit bij alle inwoners gezamenlijk. De raad wil deze kennis graag gebruiken zodat Waadhoeke uiteindelijk wordt ontwikkeld door haar eigen bevolking.
Om deze kennis bij de raad te krijgen is er een bijzondere werkwijze ontwikkeld, waarbij de eigen bevolking (de deskundigen) gelijkwaardig mee mogen praten zodat gezamenlijk tot de beste ideeën wordt gekomen.
Dat gebeurt in de kernteams. Deze kernteams behandelen onderwerpen waar nog geen beleid voor is, of waar het beleid van wordt herzien. In de kernteams zitten van iedere partij twee raadsleden.
De kernteams hebben publiekssessies en raadssessies. In de publiekssessies zijn gemeente en publiek gelijkwaardig. Er wordt met elkaar nagedacht over de nieuwe koers, gepraat over de beste oplossing, nieuwe inzichten, praktijkervaring, goede voorbeelden, kansen die zich voordoen etc. Ieder heeft zijn eigen deskundigheid. Door die aan tafel te bundelen versterken we elkaar en kunnen we bouwen aan iets moois. Er zijn vaak meerdere publiekssessies nodig voordat de uitwerking vorm en inhoud krijgt. Het thema wordt als het ware steeds verder getrechterd tot dat er daadwerkelijk een voorstel kan worden gemaakt.
Het kernteam adviseert de gemeenteraad en neemt geen bestuurlijke besluiten.