Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Als u klikt op het vinkje > dan ziet u de profielen van al onze raadsleden per partij.


Raadsleden worden 1 x per 4 jaar gekozen in de raad door middel van verkiezingen. Raadsleden worden gekozen door de inwoners. Door u dus!


De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college (burgemeester en wethouders samen).
De gemeenteraad vergadert eens in de drie weken.

De gemeenteraad benoemt een commissie ofwel het presidium. Deze commissie bereidt de agenda van de gemeenteraad voor.


De leden van het presidium beslissen wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt. Daarnaast stuurt het presidium vanuit de gemeenteraad de griffie aan. Het presidium bestaat uit de vicevoorzitter van de raad en vijf andere raadsleden, zodat elke partij vertegenwoordigd is.


Taken
•Agendacommissie
•Zorgdragen voor procedurele raadsaangelegenheden
•Werkgeverscommissie griffie


Het presidium vergadert 1 x per drie weken. De voorzitter is de heer M. Kamerling en de leden zijn: A. Weiland, R. Rotsma, H. Nauta, T. de Jong en R. Santing.


Adviseurs van het presidium zijn: burgemeester M. Waanders en griffier T. Lyklema.

De auditcommissie bestaat uit de volgende raadsleden:
Jochem Jan Zijlstra (vz), Hanna van der Werff (SAM), Bert Vollema (FNP), Herre Hof (GB), Joke Osinga-Bonnema (VVD), Bernita Hakvoort (CU)


Taken
•Adviseert de raad over de accountantsbenoeming
•Adviseert de raad hoe om te gaan met bevindingen van de accountant
•Bespreekt de controle-opdracht en specifieke aandachtspunten met de accountant
•Ziet toe op de kwaliteit van de planning & control cyclus
•Zorgt voor de doorontwikkeling van de planning & control cyclus

De griffie is een belangrijk aanspreekpunt voor inwoners daar waar het gaat om raad-aangelegenheden en zaken over de kernteams. De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de voorzitter, de leden, de fracties, commissies en het presidium. Daarnaast levert de griffie een bijdrage aan een goede publieke voorlichting zodat u op hoogte blijft van wat de raad agendeert, bespreekt en besluit. Als u wilt inspreken, fracties wilt benaderen, de raad iets wilt toesturen of meer wilt weten over raadprocedures en planningen, dan kunt u de griffie rechtstreeks benaderen.
Klik op het vinkje > en klik op de foto voor meer informatie over de leden van de griffie.

Gemeente Waadhoeke heeft een jongerenraad. De jongerenraad komt circa 1 per maand bij elkaar. Zij kijken met de ogen van jongeren naar het beleid van Waadhoeke en komen zelf met voorstellen. Je kunt in de jongerenraad als je op het voorgezet onderwijs zit in Waadhoeke. Lijkt het je leuk om te zien hoe lokale politiek werkt en wil je lid worden in de jongerenraad? Neem dan contact op met Griffie: griffie@waadhoeke.nl


Klik op het vinkje > om de jongerenraad te zien.

Waadhoeke heeft een kinderburgemeester. Elk jaar wordt een nieuwe kinderburgemeester gekozen. Kinderen uit groep 7-8 kunnen zich aanmelden voor deze verkiezing. Op dit moment is Thijmen de Vries de kinderburgemeester van Waadhoeke.
Klik op het vinkje > om de foto te kunnen zien.

De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Concreet : zij onderzoekt of de gemeente het geld nuttig heeft besteed en of gestelde doelen wel zijn behaald.


De rekenkamer beslist zelf over haar onderzoeksprogramma en luistert daarbij scherp naar de inbreng van de inwoners en de gemeenteraad. Ook inwoners kunnen onderwerpen aandragen bij de rekenkamer voor onderzoek. Klik op het vinkje > om de leden van de rekenkamer te zien. Als u klikt op de profielfoto ziet u meer informatie over het desbetreffende lid.


Onderzoeksonderwerpen kunt u mailen aan: rekenkamer@waadhoeke.nl


Belangrijke documenten zoals jaarplanningen of onderzoeksrapportages van de rekenkamer kunt u vinden onder het kopje 'Overzichten' en klik dan op documenten Rekenkamer.