Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 11 juli 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker

Voorzitter
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema
Toelichting

www.waadhoeke.bestuurlijkeinformatie.nl

Uitzending

Agendapunten

 1. 01

  Besluit

  Afwezig met kennisgeving zijn de raadsleden Tjeerd Cuperus, Doeke de Jong en Joke Osinga.

  00:30:39 - 00:42:11 - Voorzitter Marga Waanders
 2. 02

  Besluit

  De agenda is zonder wijzigingen vast gesteld.

  00:32:34 - 00:42:11 - Voorzitter Marga Waanders
 3. 03

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:32:49 - 00:42:11 - Voorzitter Marga Waanders
 4. 04.a

  Besluit

  De lijst is zonder wijzigingen vast gesteld.

  00:33:01 - 00:42:11 - Voorzitter Marga Waanders
 5. 04.b

  Besluit

  De lijst is zonder wijzigingen vast gesteld.

  00:33:14 - 00:42:11 - Voorzitter Marga Waanders
 6. 05

  Besluit

  Bij het agendapunt 9 spreken achtereenvolgens mevrouw J. Meurs, vrijwilliger bij het zwembad, mevrouw S. Grovenstein namens de Franeker Zwemclub en de heer S. Zwart namens het bestuur van VAS in.

  00:33:29 - 00:42:11 - Voorzitter Marga Waanders
 7. 06

  Besluit

  Er zijn geen vragen gesteld.

  00:34:29 - 00:42:11 - Voorzitter Marga Waanders
 8. 07.a

  Besluit

  Het behandelvoorstel is zonder wijzigingen vast gesteld.

  00:34:31 - 00:42:11 - Voorzitter Marga Waanders
 9. 07.b

  Besluit

  Deze zijn ditmaal niet geagendeerd.

  00:34:42 - 00:42:11 - Voorzitter Marga Waanders
 10. 08

  Ten westen van St.-Annaparochie, aansluitend op het woongebied, ligt een kavel grasland achter een landelijk woonlint. Het plan is opgevat om op deze locatie woningbouw te ontwikkelen. Het voorliggende initiatief voorziet in het realiseren van 6 seniorenwoningen, 6 starterswoningen en 3 vrijstaande woningen. Het plan voorziet in de woonbehoefte en geeft uitvoering aan het gemeentelijk woningbouw-programma. Daarmee ligt medewerking aan het opstarten van een planologische procedure voor de hand. Dit ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de ontwikkeling mogelijk te maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (6), Fractie VVD (1), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan St.-Annaparochie - Middelweg West met IMRO codering NL.IMRO.1949.BPStAnnaMiddelwW-VAS1 en het daarbij behorende beeldkwaliteitsplan vast te stellen 
  2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen

  Besluit

  1. het bestemmingsplan St.-Annaparochie - Middelweg West met IMRO codering NL.IMRO.1949.BPStAnnaMiddelwW-VAS1 en het daarbij behorende beeldkwaliteitsplan vast te stellen 
  2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen

  02:13:17 - 02:14:56 - Voorzitter Marga Waanders
 11. 09

  De raad heeft op 23 december 2021 besloten het zwembad Bloemketerp open te willen houden totdat er een nieuw zwembad is gerealiseerd in Franeker. Vanaf dat moment heeft de huidige exploitant jaarlijks een subsidie ontvangen. Medio 2011 heeft de toenmalige gemeente Franekeradeel het zwembad verkocht. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat de exploitant het onder meer financieel en op het personele vlak lastig heeft. Deze omstandigheden, in samenhang met het gegeven dat een openbaar zwembad zonder subsidie niet deugdelijk te exploiteren is, is het de exploitant niet gelukt om het zwembad naar onze wens te exploiteren. 
  Het college heeft op 14 mei jl. besloten het zwembad aan te kopen onder de voorwaarde dat de raad de financiële middelen beschikbaar stelt. De raad heeft op 6 juni jl. besloten het geld beschikbaar te stellen waarmee de aankoop van het zwembad een feit is. 
  In de afgelopen periode hebben wij – gelet op het besluit van de raad van 23 december 2021 – onderzocht hoe wij vanaf 1 september 2024 het zwembad kunnen gaan exploiteren en onderhouden.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (3), Fractie VVD (1), Fraksje FNP (5)
  tegen
  Fractie SAM (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Te bevestigen dat het zwembad Bloemketerp openblijft in afwachting van besluitvorming over een nieuw zwembad; 
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.428.610 voor herstelwerkzaamheden met dekking ten laste van de algemene reserve; 
  3. Het bedrag te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten zwembad Bloemketerp; 
  4. Voor de periode 1 september 2024 t/m 31 december 2024 een bedrag van € 121.667 beschikbaar te stellen voor het verlenen van een exploitatiesubsidie aan de nieuwe exploitant ten laste van de algemene reserve; 
  5. Met ingang van 2025 totdat een nieuw zwembad is gerealiseerd, jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen van € 453.693 voor onderhoudswerkzaamheden, exploitatiesubsidie en rentekosten; 
  6. Het bedrag voor € 120.000 te dekken ten laste van bestaand budget en € 333.693 ten laste van onvoorzien structureel;

  Besluit

  1. Het zwembad Bloemketerp uiterlijk per 1 september 2024 te sluiten, of zoveel eerder indien de veiligheid niet is gegarandeerd en of niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen.
  2. Het college de opdracht te geven met de verenigingen afspraken te maken over de wijze van facilitering voor het gebruik van alternatieve zwembadgelegenheden.
  3. De kosten voor de wijze van facilitering ten laste van het bestaande budget exploitatiesubsidie (€ 120.000) te dekken.
  4. Uiterlijk in december 2024 met een plan voor een nieuw te bouwen zwembad op de huidige locatie Bloemketerp, inclusief een financiële onderbouwing.

  Amendementen

  Titel
  Bloemketerp openhouden
  Niet meer investeren
  00:34:51 - 00:42:11 - Voorzitter Marga Waanders
  00:42:11 - 00:53:07 - Voorzitter Marga Waanders
  00:53:09 - 00:54:34 - Voorzitter Marga Waanders
  00:54:48 - 01:00:40 - Rien Venema
  01:00:40 - 01:00:44 - Voorzitter Marga Waanders
  01:00:55 - 01:03:42 - Teun de Jong
  01:03:43 - 01:03:48 - Voorzitter Marga Waanders
  01:04:03 - 01:09:03 - Haije Stellingwerf
  01:09:03 - 01:09:21 - Voorzitter Marga Waanders
  01:09:21 - 01:13:45 - Herre Hof
  01:13:46 - 01:13:50 - Voorzitter Marga Waanders
  01:13:59 - 01:15:59 - Roelof Santing
  01:16:00 - 01:16:07 - Voorzitter Marga Waanders
  01:16:09 - 01:16:16 - Voorzitter Marga Waanders
  01:16:23 - 01:19:49 - Dirk de Jong
  01:19:49 - 01:19:57 - Voorzitter Marga Waanders
  01:20:13 - 01:25:50 - Wethouder Rene de Vries
  01:25:50 - 01:25:52 - Wethouder Rene de Vries
  01:25:52 - 01:26:10 - Herre Hof
  01:26:10 - 01:33:55 - Wethouder Rene de Vries
  01:33:55 - 01:34:05 - Voorzitter Marga Waanders
  01:34:06 - 01:34:09 - Voorzitter Marga Waanders
  01:34:09 - 01:34:25 - Haije Stellingwerf
  01:34:25 - 01:34:40 - Voorzitter Marga Waanders
  01:39:18 - 01:39:21 - Haije Stellingwerf
  01:39:28 - 01:39:32 - Haije Stellingwerf
  01:54:44 - 01:55:37 - Voorzitter Marga Waanders
  01:55:37 - 01:55:58 - Haije Stellingwerf
  01:55:59 - 01:56:15 - Voorzitter Marga Waanders
  01:56:25 - 02:01:10 - Bart van Wijk
  02:01:10 - 02:01:11 - Voorzitter Marga Waanders
  02:01:13 - 02:02:04 - Voorzitter Marga Waanders
  02:02:14 - 02:03:49 - Teun de Jong
  02:03:51 - 02:04:06 - Voorzitter Marga Waanders
  02:04:14 - 02:04:56 - Dirk de Jong
  02:04:56 - 02:04:59 - Voorzitter Marga Waanders
  02:05:11 - 02:05:54 - Herre Hof
  02:05:55 - 02:06:01 - Voorzitter Marga Waanders
  02:06:15 - 02:07:31 - Rien Venema
  02:07:31 - 02:07:37 - Voorzitter Marga Waanders
  02:07:39 - 02:08:19 - Wethouder Rene de Vries
  02:08:20 - 02:10:49 - Voorzitter Marga Waanders
  02:11:29 - 02:12:04 - Voorzitter Marga Waanders
  02:12:57 - 02:14:56 - Voorzitter Marga Waanders
 12. 10

  Het college vraagt de gemeenteraad om toestemming voor het vaststellen van het wijzigingsbesluit voor de Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF). Door de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) moeten alle gemeenschappelijke regelingen, waaronder die van SDF, worden aangepast. Deze wetswijziging is bedoeld om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken, zodat gemeenteraden meer mogelijkheden krijgen om hun kaderstellende en controlerende rol binnen samenwerkingsverbanden te verstevigen. De zienswijzeprocedure hierover vond plaats in januari 2024. Nu gaat het om de formele vaststelling van de gewijzigde regeling.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (6), Fractie VVD (1), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Toestemming te verlenen aan het college van B&W om het wijzigingsbesluit Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022 vast te stellen.

  Besluit

  1. Toestemming te verlenen aan het college van B&W om het wijzigingsbesluit Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022 vast te stellen.

  02:13:50 - 02:14:56 - Voorzitter Marga Waanders
 13. 11

  Als gemeente Waadhoeke streven we naar een toevoeging van een Wonen en Zorg paragraaf in de Woonvisie, evenals een bijbehorend uitvoeringsprogramma als addendum. De bestaande Woonvisie biedt reeds aanknopingspunten hiervoor. Dit moet gekoppeld worden aan een uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg. Een solide visie vereist een grondige analyse van de lokale situatie, waarin wensen, trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid nauwkeurig in kaart worden gebracht. Het doel is om deze paragraaf en een uitvoeringsprogramma Wonen & Zorg als bijlage toe te voegen aan de Woonvisie. Een integrale WoonzorgVisie met daaraan een uitvoeringsprogramma is van cruciaal belang om het fysieke en sociale domein nauwer te verbinden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (6), Fractie VVD (1), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Ten behoeve van het ontwikkelen van een ‘WoonZorgvisie’ in 2024 € 128.952,- beschikbaar te stellen;
  2. Dit bedrag ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein.

  Besluit

  1. Ten behoeve van het ontwikkelen van een ‘WoonZorgvisie’ in 2024 € 128.952,- beschikbaar te stellen;
  2. Dit bedrag ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein.

  02:14:31 - 02:14:56 - Voorzitter Marga Waanders
  02:14:56 - 02:15:20 - Paul de Cock
  02:15:22 - 02:15:37 - Voorzitter Marga Waanders
  02:15:38 - 02:15:39 - Wethouder Rene de Vries
  02:15:41 - 02:16:16 - Wethouder Rene de Vries
  02:16:16 - 02:16:40 - Paul de Cock
  02:16:40 - 02:17:01 - Wethouder Rene de Vries
  02:17:02 - 02:18:06 - Voorzitter Marga Waanders
 14. 12

  Naar aanleiding van het Klimaatakkoord én omdat het huidige energiesysteem tegen zijn grenzen aanloopt, is besloten om binnen het samenwerkingsverband van de Friese Energietafel (FET) te starten met de aanpak van de energie-infrastructuur. De provincie Fryslân, de Friese gemeenten, It Wetterskip, de Friese Energiealliantie (FEA) en de netbeheerders werken momenteel samen aan de ontwikkeling van een Friese Energievisie. Dit gebeurt binnen het FET en wordt begeleid door adviesbureau Berenschot.


  De investeringen in het energienetwerk om de ontwikkelingen van bedrijven, woningbouw, mobiliteit en de plannen van energieproductie, - opslag en energie-infrastructuur mogelijk te maken, moeten nauwer op elkaar afgestemd worden qua plaats, planning, etc. Dit is noodzakelijk om de huidige en de verwachte toename van de netcongestie aan te pakken. Het vastlopen van het energiesysteem heeft schadelijke gevolgen voor de economie en de samenleving.


  In Waadhoeke is het onderzoek naar het Klimaatlandschap afgerond en heeft de raad ingestemd met het voorstel om te starten met het gebiedsontwikkelingsproces. In principe heeft Waadhoeke de handdoek al eerder opgepakt en is met de uitvoering van de RES 1.0 aan de slag gegaan. Dat het Klimaatlandschap ook wordt benoemd als voorbeeldproject in de Energievisie, én is opgenomen in het ontwikkelpad Harlingen-Waadhoeke, kan er voor zorgen dat de broodnodige investeringen in de netinfrastructuur ook in deze regio gaan plaatsvinden.  Het proces is nu zover dat er een conceptversie ligt van de Friese Energievisie. Op dit concept kunnen de deelnemende organisaties aan de FET in deze consultatieronde reageren. De FET adviseert om de volksvertegenwoordiging de mogelijkheid te geven om wensen en bedenkingen te geven over de conceptversie van de Friese Energievisie. Dit kan tot 1 augustus.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (6), Fractie VVD (1), Fraksje FNP (1)
  tegen
  Fraksje FNP (4)

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze met het volgende aan te vullen:


  Grootschalige productie bij grootschalige afname
  Het is begrijpelijk en ook verstandig dat de grootschalige productie van energie plaatsvindt op de locatie waar ook voldoende afnemers zijn. Dit om de maatschappelijke kosten voor onder meer de infrastructuur te beperken. Echter: in de concept energievisie (blz. 34) wordt gesproken van grootschalige opwek nabij bedrijventerreinen in een aantal Friese plaatsen zoals Drachten en Leeuwarden. Graag zien wij dat dezelfde mogelijkheden worden geboden aan industrieterreinen buiten deze grote Friese plaatsen, zoals Kie Franeker.


  Eigen opwek
  Bedrijven, gevestigd in Fryslân, moeten de mogelijkheid krijgen voor het opwekken van hun eigen energiebehoefte, dus decentrale opwek en gebruik combineren binnen de gestelde kaders.


  Provinciale Omgevingsvisie (POVI)
  De mogelijkheden voor opwek van duurzame energie buiten het stedelijk gebied kunnen alleen verder vorm krijgen zodra hier in de POVI voldoende (planologische) ruimte voor wordt geboden. Hier zit nu een knelpunt voor onze ondernemers en inwoners. Bovendien is het onze nadrukkelijke wens om deze afwegingsruimte zoveel mogelijk decentraal neer te leggen. Dus bij de gemeentelijke overheid. Juist de gemeenten staan dichtbij de inwoners en ondernemers en kunnen daardoor een goede integrale afweging maken voor de invulling van de ruimte.
  2. Kennis te nemen van het Ontwikkelpad Harlingen-Waadhoeke

  Besluit

  1. De zienswijze met het volgende aan te vullen:


  Grootschalige productie bij grootschalige afname
  Het is begrijpelijk en ook verstandig dat de grootschalige productie van energie plaatsvindt op de locatie waar ook voldoende afnemers zijn. Dit om de maatschappelijke kosten voor onder meer de infrastructuur te beperken. Echter: in de concept energievisie (blz. 34) wordt gesproken van grootschalige opwek nabij bedrijventerreinen in een aantal Friese plaatsen zoals Drachten en Leeuwarden. Graag zien wij dat dezelfde mogelijkheden worden geboden aan industrieterreinen buiten deze grote Friese plaatsen, zoals Kie Franeker.


  Eigen opwek
  Bedrijven, gevestigd in Fryslân, moeten de mogelijkheid krijgen voor het opwekken van hun eigen energiebehoefte, dus decentrale opwek en gebruik combineren binnen de gestelde kaders.


  Provinciale Omgevingsvisie (POVI)
  De mogelijkheden voor opwek van duurzame energie buiten het stedelijk gebied kunnen alleen verder vorm krijgen zodra hier in de POVI voldoende (planologische) ruimte voor wordt geboden. Hier zit nu een knelpunt voor onze ondernemers en inwoners. Bovendien is het onze nadrukkelijke wens om deze afwegingsruimte zoveel mogelijk decentraal neer te leggen. Dus bij de gemeentelijke overheid. Juist de gemeenten staan dichtbij de inwoners en ondernemers en kunnen daardoor een goede integrale afweging maken voor de invulling van de ruimte.
  2. Kennis te nemen van het Ontwikkelpad Harlingen-Waadhoeke

  Amendementen

  Titel
  Aanvulling zienswijze Waadhoeke op concept Friese Energievisie
  02:17:32 - 02:18:06 - Voorzitter Marga Waanders
  02:18:14 - 02:21:39 - Dorine Vroonland
  02:21:39 - 02:21:50 - Voorzitter Marga Waanders
  02:22:02 - 02:24:39 - Bert Vollema
  02:24:40 - 02:24:46 - Voorzitter Marga Waanders
  02:24:54 - 02:27:39 - Teun de Jong
  02:27:39 - 02:27:48 - Voorzitter Marga Waanders
  02:27:48 - 02:28:35 - Haije Stellingwerf
  02:28:37 - 02:28:42 - Voorzitter Marga Waanders
  02:28:48 - 02:29:16 - Haaye Hoekstra
  02:29:18 - 02:29:24 - Voorzitter Marga Waanders
  02:29:30 - 02:31:12 - Hans Nauta
  02:31:12 - 02:31:19 - Voorzitter Marga Waanders
  02:31:25 - 02:34:18 - Wethouder Jan Dijkstra
  02:34:19 - 02:34:22 - Voorzitter Marga Waanders
  02:34:24 - 02:34:36 - Dorine Vroonland
  02:34:36 - 02:34:57 - Wethouder Jan Dijkstra
  02:34:58 - 02:35:00 - Voorzitter Marga Waanders
  02:35:01 - 02:35:18 - Teun de Jong
  02:35:19 - 02:35:21 - Voorzitter Marga Waanders
  02:35:21 - 02:35:24 - Wethouder Jan Dijkstra
  02:35:24 - 02:37:20 - Voorzitter Marga Waanders
 15. 13

  Op 25 januari 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het herindelingsontwerp grenscorrectie toegangsweg “spottersbult Marsum”. Voor deze grenscorrectie wordt de wet Algemene regels herindeling (wet Arhi) gevolgd. Na de vaststelling van het ontwerp is er in de periode van 4 februari tot 4 april 2024 de mogelijkheid geboden om zienswijzen in te dienen op dit ontwerp. Hiervan is geen gebruik gemaakt. De gemeenteraad Leeuwarden heeft eenzelfde procedure gelijktijdig doorlopen. Ook hier zijn geen zienswijzen ingediend

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (6), Fractie VVD (1), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. De herindelingsregeling grenscorrectie Leeuwarden-Waadhoeke deel toegangsweg “spottersbult Marsum” vast te stellen conform bijgevoegde kadastrale kaart.
  2. Af te zien van een financiële verrekening tussen betrokken gemeenten ten gevolge van de grenscorrectie.
  3. De herindelingsregeling, inclusief bijbehorend ondertekend raadsbesluit, aan Gedeputeerde Staten Fryslân te zenden.
  4. Gedeputeerde Staten van Fryslân te verzoeken de publicatie van de vast te stellen grensbeschrijving in het Provinciaal Blad op een zodanig tijdstip te laten plaatsvinden, dat de effectuering van de herindelingsregeling van rechtswege plaatsvindt op 1-1-2025.

  Besluit

  1. De herindelingsregeling grenscorrectie Leeuwarden-Waadhoeke deel toegangsweg “spottersbult Marsum” vast te stellen conform bijgevoegde kadastrale kaart.
  2. Af te zien van een financiële verrekening tussen betrokken gemeenten ten gevolge van de grenscorrectie.
  3. De herindelingsregeling, inclusief bijbehorend ondertekend raadsbesluit, aan Gedeputeerde Staten Fryslân te zenden.
  4. Gedeputeerde Staten van Fryslân te verzoeken de publicatie van de vast te stellen grensbeschrijving in het Provinciaal Blad op een zodanig tijdstip te laten plaatsvinden, dat de effectuering van de herindelingsregeling van rechtswege plaatsvindt op 1-1-2025.

  02:36:22 - 02:37:20 - Voorzitter Marga Waanders
 16. 14

  De Bomenverordening Waadhoeke is opgesteld naar aanleiding van het vastgestelde beleid en bijbehorende amendement door de Raad op 25 januari 2024. In deze vergadering is het College gevraagd om nog voor het zomerreces uitvoering te geven aan een beschermingskader voor waardevolle en monumentale bomen.

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (6), Fraksje FNP (5)
  tegen
  Fractie CDA (6), Fractie VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De bomenverordening gemeente Waadhoeke 2024 vast te stellen.

  Besluit

  1. De bomenverordening gemeente Waadhoeke 2024 vast te stellen.

  02:37:02 - 02:37:20 - Voorzitter Marga Waanders
  02:37:25 - 02:38:45 - Dieke v.d. Pol
  02:38:45 - 02:38:48 - Voorzitter Marga Waanders
  02:38:57 - 02:41:00 - Teun de Jong
  02:41:00 - 02:41:01 - Bert Vollema
  02:41:01 - 02:41:02 - Teun de Jong
  02:41:02 - 02:41:14 - Bert Vollema
  02:41:14 - 02:42:24 - Teun de Jong
  02:42:25 - 02:42:40 - Voorzitter Marga Waanders
  02:42:45 - 02:43:20 - Wethouder Jan Dijkstra
  02:43:20 - 02:43:31 - Teun de Jong
  02:43:31 - 02:44:41 - Wethouder Jan Dijkstra
  02:44:41 - 02:45:04 - Teun de Jong
  02:45:04 - 02:46:43 - Wethouder Jan Dijkstra
  02:46:43 - 02:47:59 - Voorzitter Marga Waanders
 17. 15

  Bij het collegebesluit van 27 februari 2024 ten aanzien van de taakstelling sociaal domein 2025 is ingestemd met het uitwerken van de denkrichtingen voor de taakstelling 2025 voor het sociaal domein en besloten om in het vervolgtraject meerdere alternatieven te bedenken die een directer resultaat geven. Hier wordt ingegaan op de denkrichting 'minder meerkosten Jeugdwet'. Dit is uitgewerkt in ‘Een stevige basis voor de uitvoering van de Jeugdwet’.
  In berap 2 is aangegeven dat nader onderzoek wordt gedaan naar de stijgende lijn van de lasten van de jeugdzorg. Hiervoor is een analyse opgesteld.
  Beide documenten monden uit in een advies voor de inzet van twee functies; een kwaliteitsadviseur en een procesregisseur. Hiermee wordt beoogd het zorgtraject op basis van de Jeugdwet te verbeteren ten aanzien van inhoud en kosten, zodat
  1. de zorg uniform, rechtmatig en doelmatig wordt toegekend en alleen noodzakelijke kosten worden gemaakt om te voldoen aan de zorgplicht van de Jeugdwet;
  2. de inwoner de meest passende zorg van de meest geschikte aanbieder ontvangt en de resultaten binnen de afgesproken termijn behaalt

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (6), Fraksje FNP (5)
  tegen
  Fractie VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  1 Kennis te nemen van ‘Een stevige basis voor de uitvoering van de Jeugdwet’ (bijlage 1), als richtinggevend document voor de uitvoering;
  2 Kennis te nemen van ‘Analyse budgetoverschrijding Jeugdzorg 2023’ (bijlage 2);
  3 Een incidenteel budget van € 260.000 beschikbaar te stellen voor de tijdelijke inzet van een kwaliteitsadviseur en een procesregisseur;
  4 Het besluit onder 3 ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein.

  Besluit

  1 Kennis te nemen van ‘Een stevige basis voor de uitvoering van de Jeugdwet’ (bijlage 1), als richtinggevend document voor de uitvoering;
  2 Kennis te nemen van ‘Analyse budgetoverschrijding Jeugdzorg 2023’ (bijlage 2);
  3 Een incidenteel budget van € 260.000 beschikbaar te stellen voor de tijdelijke inzet van een kwaliteitsadviseur en een procesregisseur;
  4 Het besluit onder 3 ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein.

  02:47:35 - 02:47:59 - Voorzitter Marga Waanders
  02:48:09 - 02:55:19 - Hanna van der Werff
  02:55:20 - 02:55:26 - Voorzitter Marga Waanders
  02:55:44 - 02:58:03 - Ytsje de Groot-Krikke
  02:58:04 - 02:58:07 - Voorzitter Marga Waanders
  02:58:16 - 03:02:12 - Paul de Cock
  03:02:14 - 03:02:18 - Voorzitter Marga Waanders
  03:02:29 - 03:06:02 - Teun de Jong
  03:06:04 - 03:06:15 - Voorzitter Marga Waanders
  03:06:25 - 03:07:17 - Wethouder Rene de Vries
  03:07:17 - 03:07:28 - Teun de Jong
  03:07:28 - 03:07:44 - Wethouder Rene de Vries
  03:07:44 - 03:08:02 - Hanna van der Werff
  03:08:02 - 03:14:52 - Wethouder Rene de Vries
  03:14:53 - 03:15:05 - Voorzitter Marga Waanders
  03:15:08 - 03:15:36 - Teun de Jong
  03:15:39 - 03:15:40 - Voorzitter Marga Waanders
  03:15:42 - 03:15:45 - Voorzitter Marga Waanders
  03:15:45 - 03:16:34 - Hanna van der Werff
  03:16:35 - 03:16:48 - Teun de Jong
  03:16:49 - 03:18:42 - Voorzitter Marga Waanders
 18. 16

  Op 1 juli 2022 zijn de regels van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen veranderd. Dit betekent dat alle gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan meedoet vóór 1 juli 2024 moeten worden aangepast volgens deze nieuwe regels. Dit geldt ook voor het samenwerkingsverband met hûs en hiem. Het college heeft een voorstel ontvangen van 'hûs en hiem' waarin de veranderingen zijn opgenomen. In de raadsvergadering van 28 maart 2024 is de ontwerp gemeenschappelijke regeling hûs en hiem voor zienswijzen voorgelegd, besloten is om geen zienswijzen in te dienen. Het college vraagt de gemeenteraad nu om toestemming te verlenen tot het wijzigen van de regeling.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (6), Fractie VVD (1), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen van Gemeenschappelijke Regeling ‘’hûs en hiem, adviseurs omgevingskwaliteit’’.

  Besluit

  1. Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen van Gemeenschappelijke Regeling ‘’hûs en hiem, adviseurs omgevingskwaliteit’’.

  03:18:23 - 03:18:42 - Voorzitter Marga Waanders
  03:18:48 - 03:25:26 - Rense Rotsma
 19. 17

  Het college stelt de raad voor om zienswijzen naar voren te brengen over de Begroting 2025 van De Dienst. Daarmee uit de raad zijn zorgen over de ontwikkeling van de stijgende kosten van de uitvoering van de Jeugdwet en onderschrijft de raad de aanpak van het college met betrekking tot deze ontwikkeling

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (6), Fractie VVD (1), Fraksje FNP (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de concept Begroting 2025 De Dienst NWF
  2. Zienswijzen naar voren te brengen op de concept begroting 2025 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan, zoals geformuleerd in de brief aan het bestuur van de Dienst (bijlage 4).
  3. De financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2025-2028

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de concept Begroting 2025 De Dienst NWF
  2. Zienswijzen naar voren te brengen op de concept begroting 2025 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan, zoals geformuleerd in de brief aan het bestuur van de Dienst (bijlage 4).
  3. De financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2025-2028

  03:19:06 - 03:25:26 - Rense Rotsma
  03:25:27 - 03:25:30 - Voorzitter Marga Waanders
  03:25:38 - 03:29:46 - Paul de Cock
  03:29:51 - 03:29:59 - Voorzitter Marga Waanders
  03:30:04 - 03:32:56 - wethouder van der Meer
  03:32:56 - 03:33:17 - Paul de Cock
  03:33:18 - 03:37:03 - wethouder van der Meer
  03:37:03 - 03:37:33 - Paul de Cock
  03:37:34 - 03:38:55 - wethouder van der Meer
  03:38:55 - 03:39:15 - Paul de Cock
  03:39:16 - 03:39:34 - wethouder van der Meer
  03:39:34 - 03:39:35 - Paul de Cock
  03:39:36 - 03:40:09 - wethouder van der Meer
  03:40:10 - 03:40:12 - Voorzitter Marga Waanders
  03:40:12 - 03:40:16 - wethouder van der Meer
  03:40:16 - 03:40:24 - Voorzitter Marga Waanders
  03:40:24 - 03:41:24 - wethouder van der Meer
  03:41:25 - 03:42:36 - Voorzitter Marga Waanders
 20. 18

  Besluit

  Deze zijn niet ingediend.

  03:42:03 - 03:42:36 - Voorzitter Marga Waanders
 21. 19

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22:44 uur.

  03:42:09 - 03:42:36 - Voorzitter Marga Waanders